Положення про персональну стипендію групи компаній "Progresstech"  для студентів НТУУ «КПІ»

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1     Це положення про персональну стипендію Групи компаній «Progresstech» для студентів Н’ГУУ «КПІ» визначає порядок призначення персональної стипендії Групи компаній «Progresstech» студентам Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з метою популяризації професії інженера, формування позитивного іміджу компанії, підвищення престижу отримання інженерної освіти в авіаційної галузі і залучення талановитої молоді до роботи в авіабудівному комплексі України.

1.2    Юридичною особою, що представляє Групу компаній «Progresstech» е TOR «Прогрестех- У країна».

1.3      Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів з питань вищої освіти, статуту ТОВ «Прогрестех-Україна», статуту НТУУ «КПІ» та внутрішніх документів НТУУ «КПІ».

2.       ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ Групи компаній «Progresstech»

2.1    Персональна стипендія Групи компаній «Progresstech» призначається студентам НТУУ «КПІ» денної форми навчання. Право на стипендію мають студенти 3-4 курсів ОКР «Бакалавр» та 1-го курсу ОКР «Спеціаліст» та «Магістр», які найбільше відзначилися у навчанні і технічних дисциплін та науковій роботі, а також здобувають інженерну освіту за конструкторсько-технологічними спеціальностями Механіко- машинобудівного інституту та Факультету авіаційних і космічних систем,

2.2     Розмір персональної стипендії Групи компаній «Progresstech» становить 3000 гривень на місяць і 15000 гривень за весь період виплати номінованій особі. Загальна сума призначених Стипендій на 2016 календарний рік складає 150 тис. гривень - всього 10 Стипендій по п’ять у кожному семестрі.

2.3     Вісім Стипендій (по чотири Стипендії кожного семестру) призначено для студентів Механіко-машинобудівного інституту та 2 стипендії (по одній Стипендії кожного семестру) призначено для студентів Факультету аерокосмічних систем

2.4    Призначення Стипендії здійснюється два рази на рік на конкурсній основі протягом 30 календарних днів після завершення екзаменаційної сесії згідно наступних критеріїв:
 
- середня успішність за попередні два семестри навчання по професійним та фаховим дисциплінам (не менше 88 балів);

-  участь у науково-технічних гуртках «Формула Студент КПІ» та «Авіамодельний гурток» - перелік гуртків може бути змінено за письмовою згодою ТОВ «І Ірогрестех-У країна»;

- результати науково-технічної діяльності (очна участь із доповідями у конференціях у пленарних та секційних засіданнях, видання статей, отримання патентів тощо);

- участь у програмах та проектах ТОВ «І Ірогрестех-У країна»;

- проходження практики на базі ГОВ «Прогрестех-Україна».

2.5    Кандидати на отримання персональної стипендії Групи компаній «Прогресстех» висуваються Вченою радою НТУУ «КПІ» за поданням інститутів і факультетів.

2.6    НТУУ «КІІІ» надсилає протягом 10 днів після екзаменаційної сесії до ТОВ «Прогрестех-Україна» на ім'я директора наступні документи:

- Витяг Із протоколу засідання Вченої ради КПІ про висунення кандидата на призначення Стипендії із зазначення терміну, на який встановлюється виплата стипендії та суми грошових коштів відповідно до цього Положення,

- Мотивоване подання, в якому відзначається успішність кандидата, його наукова робота, участь у громадському житті навчального закладу та висвітлює інші положення п.2,4,

- Завірену копію залікової книжки кандидата з результатами успішності за останні два семестри.

- Копію паспорта кандидата,

- Актуальні реквізити НТУУ «КПІ» для надходження коштів, призначених для виплати стипендії.

2.7    У разі виявлення невідповідності кандидата на призначення Стипендії критеріям, визначеним у п.2,1 цього Положення ТОВ «Прогрестех-Україна» залишає за собою право відмовити цьому кандидату у призначенні стипендії.

2.8    Бухгалтерія ТОВ «Прогрестех-Україна» перераховує на банківські рахунки НТУУ «КПІ» грошові кошти у сумі стипендіального фонду.

2.9    Бухгалтерія НТУУ «КПІ» виплачує стипендію раз на місяць і здійснює утримання податку з доходів фізичних осіб із зазначених виплат, відповідно до вимог чинного законодавства України,

2.10   Стипендія студентам призначається:

- за результатами зимової екзаменаційної сесії 2016 р. — на період з 01 лютого по 30 червня 2016 року;                                                                        4

- за результатами літньої екзаменаційної сесії 2016 р. - на період з 0! вересня 2016 року по ЗІ січня 2017 року.

2.11   Позбавлення студента Стипендії здійснюється рішенням Вченої ради НТУУ «КІІІ» у випадках:

- надання студентові академічної відпустки,

- порушення студентом навчальної дисципліни,

- відрахування студента із Університету;

- переводі студента до Іншого вищого навчального закладу,

- а також у інших випадках, обставинами яких є непереборні сили.

2.12  Призначення персональної стипендії Групи компаній «Progresstech» не позбавляє стипендіата права на інші стипендії та допомоги.


2.13. НТУУ «КПІ» зобов'язується здійснювати необхідні розпорядчі заходи, щодо популяризації Стипендії серед студентів Університету шляхом повідомлення на нарадах та через друковані та електронні засоби масової інформації університету, розповсюдження матеріалів, які надаються з боку уповноважених представників ТОВ " Прогрестех-Україна "