ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ПАСПОРТ) СПЕЦІАЛЬНОСТІ

"Прикладна механіка"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

1.1. Зміст спеціальності: дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, приладах і апаратах, біомеханічних системах, створення та застосування розрахункових та експериментальних методів оцінки їх конструкційної міцності, довговічності та надійності на стадіях проектування, виробництва й експлуатації.

1.2. Ступінь (кваліфікація) випускника – магістр з прикладної механіки за спеціальністю "Прикладна механіка"

 

1.3. Нормативний строк засвоєння начальної програми підготовки магістрів по напряму навчання "Прикладна механіка". Очна форма навчання – 6 років складається з програми підготовки бакалавра (4 роки) та спеціалізованої підготовки магістра (2 роки).

1.4. Основна фахова підготовка магістра складається із програм:

-        підготовки бакалавра за напрямом «Прикладна механіка», що забезпечують знання:

динаміки машин, приладів, апаратури та біомеханічних систем; конструкційної міцності машин, приладів, апаратури та біомеханічних систем при статичних, і динамічних навантаженнях; механіки та міцності матеріалів; прикладної теорії пружності, пластичності та повзучості; механіки стержневих та оболонкових конструкцій; теорії лінійних і нелінійних коливань; теорії і прикладних проблем стійкості рівноваги і руху.

-        область професійної діяльності бакалаврів включає:

теоретичні та розрахунково-експериментальні роботи з елементами наукових досліджень; розв'язок задач прикладної механіки - задач динаміки, міцності, стійкості; раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, живучості, надійності та безпеки машин, конструкцій, композитних структур, споруд, обладнання, приладів і апаратури та їх елементів; застосування інформаційних технологій, сучасних систем комп'ютерної математики, технологій скінченно-елементного аналізу, наукоємних комп'ютерних технологій, автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу та комп'ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу.

-        об'єктами професійної діяльності бакалаврів є:

фізико-механічні процеси та явища, машини, конструкції, споруди, обладнання, прилади та апаратура та їх елементи та багато інших продуктів промислового виробництва, об'єктів транспорту та будівництва, для яких проблеми та задачі прикладної механіки є основними та актуальними.

Магістерська підготовка за напрямами спеціалізацій

1.4.1. Динаміка та міцність машин

-        Область професійної діяльності:

експериментальне дослідження динаміки і міцності машин, конструкцій, апаратів, приладів, матеріалів; математичне моделювання поведінки технічних об'єктів та їх несучих елементів при статичних і динамічних термосилових навантаженнях; статистична механіка, надійність і довговічність машин, приладів і конструкцій; дослідження надійності та ресурсу машин та конструкцій; технологічна механіка; розробка математичних моделей розрахунку механічної міцності конструкцій із композитних та інших перспективних матеріалів, що мають ушкодження та знаходяться в екстремальних умовах експлуатації; розв'язки задач прикладної механіки, включаючи задачі дослідження напружено-деформованого стану та механічної міцності конструкцій машинобудування різного призначення; вивчення закономірностей механічних явищ та зв'язків, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки та чисельної математики; підготовка викладачів за дисциплінами математичного та механічного циклів в технічних університетах та інститутах.

1.4.2. Інформаційні системи та технології в машинобудуванні

-        Область професійної діяльності:

застосування інформаційних CALS технологій супроводження життєвого циклу від проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій; виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень проблем статики, динаміки, коливань, стійкості та надійності різноманітних технічних систем і елементів конструкцій авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багаторівневих, модельних і багатоваріантних комп'ютерних тестів в середовищі стандартних та спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу, прикладної математики та машинобудування; Діагностика міцності, надійності та довговічності імітаційних та натурних моделей технічних систем та конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів; інформаційні та функціональні технічні стандарти для даних про вироби та процеси в машинобудуванні; оцінка несучої спроможності технічних об'єктів та їх елементів при статичних, динамічних, теплових навантаженнях, корозійних та інших впливах; методи знаходження оптимальних та / або раціональних конструктивних рішень, включаючи вибір матеріалів, силових схем, розмірів і т.п.; інструментальні засоби та інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, пакети прикладних програм в галузі машинобудування, бази даних та знань; підготовка викладачів за дисциплінами математичного та механічного циклів в технічних університетах та інститутах.

1.4.3. Біомеханічні системи

-        Область професійної діяльності:

структура та біомеханічні властивості біологічних тканин; механічні властивості кісткової тканини; експериментальні методи дослідження фізико-механічних властивостей біологічних тканин; біомеханіка фізіологічної регенерації кісткових тканин; математичне моделювання та експериментальне дослідження проблем біомеханіки живих організмів та біомеханічних систем; комп'ютерна томографія та її застосування в біомеханіці; тривимірна реконструкція даних комп'ютерної томографії біологічних об'єктів. САD/CAM/CAE – інформаційні технології створення імітаційних моделей напружено-деформованого стану біомеханічних систем та методи швидкого прототипування в біомеханіці; функціональна біомеханіка кісток людини при статичних, динамічних та циклічних навантаженнях; визначення твердості та міцності біологічних тканин, функціональних та екстремальних силових навантажень біомеханічних структур людини; дослідження міцності, жорсткості та надійності біомеханічних систем кінцівок та щелепи людини; математичні моделі біомеханіки біологічних (кісткових, м'язових та інших) тканин людини; дослідження проблем міцності та надійності біомеханічних систем остеосинтезу ушкоджених біологічних тканин (кісток, м'язів, апоневрозів) та елементів конструкцій технологічного виготовлення; підготовка викладачів за дисциплінами математичного та біомеханічного циклів в технічних університетах та інститутах.

1.4.4. Управління проектами машинобудівного виробництва

-        Область професійної діяльності:

управління змістом проекту, що розкриває його предметну область від розробки замислу до постановки конкретних завдань, формування робочої структури проекту; управління строками у проекті (із застосуванням стандартних програмних засобів з УП) та отримання таких показників, як тривалість, початок та закінчення всього проекту, його окремої фази чи роботи; управління ресурсами проекту; планування людських ресурсів, що дозволяє отримати організаційну структуру проекту, виконати аналіз учасників, визначити вплив зовнішнього середовища та отримати плани-графіки залучення трудових ресурсів до робіт проекту; планування матеріально-технічного забезпечення проекту, отримання планів-графіків використання матеріальних ресурсів робіт проекту та графіків поставок цих ресурсів; управління вартістю проекту, основане на вартості ресурсного забезпечення та тривалості його робіт; бюджет проекту та план-графіки потреб інвестиційного фінансування; управління ризиками проекту, якістю, комунікаціями, інтеграцією проекту.

Універсалізація фахівців магістрів з управління проектами у машинобудуванні передбачає специфічне використання їх в умовах середнього та малого бізнесу, тобто на підприємствах, що не мають можливості і потреби утримувати спеціальний підрозділ з питань підтримки проектів, який би був постійно і повністю завантажений роботою за цією тематикою. Фахівець з управління проектами за першою освітою – бакалавр з прикладної механіки і має можливість професійно виконувати відповідні обов'язки та, в разі потреби, займатися питаннями управління проектами у межах, що визначаються профілем підприємства.