Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

здійснює підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньою програмою «Динаміка і міцність машин».

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Пискунов Сергій Олегович

Науковий керівник кафедри – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Бобир Микола Іванович

Випускники кафедри – фахівці з міцності конструкційних матеріалів і надійності конструкцій – є затребуваними у всіх галузях техніки, де здійснюється розробка, проектування та конструювання нових машин, обладнання, будівель, приладів і апаратури та їх експлуатація.

Професійна діяльність випускників кафедри пов’язана, зокрема, із розрахунковими та експериментальними дослідженнями конструкційної міцності, довговічності і надійності авіаційної та ракетно-космічної техніки, машин і устаткування у різних галузях техніки із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Студенти, які здобувають освіту за рівнем «магістр», мають можливість навчання:

- на Спільному українсько-німецькому факультеті машинобудування в Отто фон Геріке університеті (м.Магдебург, Німеччина);

- за програмою подвійного диплому магістра Познанського Університету Технологій (м.Познань, Польща) та КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- за програмою дуальної освіти  у спільному навчально-науковому центрі «КПІ – ПРОГРЕСТЕХ-Україна – Вoеing-Україна» із подальшим працевлаштуванням в групі компаній «ПРОГРЕСТЕХ»

Освітня програма "Динаміка і міцність машин" пройшла Міжнародну акредитацію    і визнана відповідною вимогам європейських програм інженерної освіти

 

 

 

"131 Прикладна механіка"

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:  13 - МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

1.1. Зміст: дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, приладах і апаратах, біомеханічних системах, створення та застосування розрахункових та експериментальних методів оцінки їх конструкційної міцності, довговічності та надійності на стадіях проектування, виробництва й експлуатації.

1.2. Ступінь (кваліфікація) випускника – магістр з прикладної механіки за спеціальністю "131 Прикладна механіка"

1.3. Підготовка за освітньою програмою "Динаміка та міцність машин"  складається з програми підготовки бакалавра (4 роки) та підготовки магістра за освітньо-професійною  (1 рік 4 місяці) або освітньо-науковою (1 рік 9 місяців) програмою. Форма навчання - очна.

1.4. Фахова підготовка здійснюється за освітньою програмою "Динаміка та міцність машин":

-        забезпечують знання:

динаміки машин, приладів, апаратури та біомеханічних систем; конструкційної міцності машин, приладів, апаратури та біомеханічних систем при статичних, і динамічних навантаженнях; механіки та міцності матеріалів; прикладної теорії пружності, пластичності та повзучості; механіки стержневих та оболонкових конструкцій; теорії лінійних і нелінійних коливань; теорії і прикладних проблем стійкості рівноваги і руху.

-        область професійної діяльності включає:

теоретичні та розрахунково-експериментальні роботи з елементами наукових досліджень; розв'язок задач прикладної механіки - задач динаміки, міцності, стійкості; раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, живучості, надійності та безпеки машин, конструкцій, композитних структур, споруд, обладнання, приладів і апаратури та їх елементів; застосування інформаційних технологій, сучасних систем комп'ютерної математики, технологій скінченно-елементного аналізу, наукоємних комп'ютерних технологій, автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу та комп'ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу.

-        об'єктами професійної діяльності є:

фізико-механічні процеси та явища, машини, конструкції, споруди, обладнання, прилади та апаратура та їх елементи та багато інших продуктів промислового виробництва, об'єктів транспорту та будівництва, для яких проблеми та задачі прикладної механіки є основними та актуальними.

1.4.1. Спеціалізація - Динаміка та міцність машин

-        Область професійної діяльності:

експериментальне дослідження динаміки і міцності машин, конструкцій, апаратів, приладів, матеріалів; математичне моделювання поведінки технічних об'єктів та їх несучих елементів при статичних і динамічних термосилових навантаженнях; статистична механіка, надійність і довговічність машин, приладів і конструкцій; дослідження надійності та ресурсу машин та конструкцій; технологічна механіка; розробка математичних моделей розрахунку механічної міцності конструкцій із композитних та інших перспективних матеріалів, що мають ушкодження та знаходяться в екстремальних умовах експлуатації; розв'язки задач прикладної механіки, включаючи задачі дослідження напружено-деформованого стану та механічної міцності конструкцій машинобудування різного призначення; вивчення закономірностей механічних явищ та зв'язків, динамічних процесів, напруженого стану і міцності машин методами механіки та чисельної математики; підготовка викладачів за дисциплінами математичного та механічного циклів в технічних університетах та інститутах.

1.4.2. Спеціалізація - Інформаційні системи та технології в авіабудуванні

-        Область професійної діяльності:

застосування інформаційних CALS технологій супроводження життєвого циклу від проектування, виробництва до експлуатації машин, приладів, конструкцій; виконання автоматизованих наукових і прикладних досліджень проблем статики, динаміки, коливань, стійкості та надійності різноманітних технічних систем і елементів конструкцій авіаційної техніки та енергомашинобудування за допомогою багаторівневих, модельних і багатоваріантних комп'ютерних тестів в середовищі стандартних та спеціалізованих СAD/CAM/CAE/PLM систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу, прикладної математики та машинобудування; Діагностика міцності, надійності та довговічності імітаційних та натурних моделей технічних систем та конструкцій згідно національних і міжнародних стандартів та технічних регламентів; інформаційні та функціональні технічні стандарти для даних про вироби та процеси в машинобудуванні; оцінка несучої спроможності технічних об'єктів та їх елементів при статичних, динамічних, теплових навантаженнях, корозійних та інших впливах; методи знаходження оптимальних та / або раціональних конструктивних рішень, включаючи вибір матеріалів, силових схем, розмірів і т.п.; інструментальні засоби та інформаційні технології систем автоматизації інженерних досліджень, пакети прикладних програм в галузі машинобудування, бази даних та знань; підготовка викладачів за дисциплінами математичного та механічного циклів в технічних університетах та інститутах.