Місія кафедри

Місія кафедри полягає в підготовці фахівців усіх рівнів вищої освіти у галузі «Механічна інженерія» (спеціальність «Прикладна механіка»), затребуваних національним, європейським та світовим ринками праці шляхом формування у випускників необхідних знань, розуміння, навичок, умінь і компетентностей.

Бачення кафедри

- бути провідною та визнаною на національному і міжнародному рівні кафедрою у галузі підготовки спеціалістів з динаміки і міцності машин і механіки матеріалів, яка забезпечує сучасні, високоякісні інженерні знання та пропонує передові методології наукових досліджень.

Стратегія кафедри:

Для виконання своєї місії кафедра проводить навчальну, методичну і виховну діяльність у поєднанні з науковою, науково-дослідною та науково-технічною діяльністю; застосовує студентоцентрований підхід, в основу якого закладається компетентнісна модель фахівця,створена за участі викладачів, роботодавців і випускників.

1) у навчальній діяльності :

- удосконалення освітніх програм та програм дисциплін з урахуванням вимог та потреб передових та перспективних галузей промисловості та іноземного досвіду;
- підвищення рівня викладання навчальних дисциплін шляхом залучення до навчального процесу викладачів, що мають вагомі наукові здобутки або досвід проектно-конструкторської роботи;
- осучаснення викладання освітніх дисциплін через залучення молоді, зокрема випускників кафедри, до викладацької діяльності;
- участь викладачів кафедри у програмах академічної мобільності та міжнародних освітніх проектах
- розробка і впровадження освітніх програм подвійного диплому;
- розвиток програм дуальної освіти та залучення до них широкого кола підприємств та організацій-роботодавців;

2) у методичній діяльності

- використання сучасних інформаційних технологій у викладанні навчальних дисциплін, зокрема засобів мультимедіа та засобів дистанційної освіти;
- запровадження форм проведення практичних занять, які забезпечують самостійне оволодіння студентами знаннями і навичками під безпосереднім керівництвом викладачів;
- організація та проведення етапів олімпіад з профільних дисциплін

3 ) у виховній та профорієнтаційній діяльності

- популяризація інженерної освіти серед молоді через проведення днів відкритих дверей, виставок, зустрічей зі школярами та презентацій кафедри у школах, кафедральних екскурсій для учнів середніх та старших класів;
- ознайомлення студентів з перспективами працевлаштування шляхом проведення зустрічей та семінарів з роботодавцями
- залучення студентів всіх курсів навчання до наукових досліджень, що проводяться кафедрою та до участі у наукових гуртках, які створені та функціонують на кафедрі

4) у науковій сфері:

- участь співробітників кафедри у виконанні фундаментальних та прикладних науково-дослідних проектів, які є актуальними для провідних галузевих установ та промисловості
- публікація наукових здобутків науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних ;
- інтеграція наукових здобутків у навчальний процес з метою підвищення якості освіти
- співпраця з міжнародними науковими установами та університетами у виконанні наукових проектів, участь в конкурсах на отримання міжнародних грантів для проведення наукових досліджень;
- всебічна підтримка підготовки кандидатських та докторських дисертацій на кафедрі через надання можливості здобувачам користуватися лабораторною, методичною базою кафедри та комп'ютерним класом з сучасними інженерними пакетами програм.

5) у дослідницькій сфері:

- створення сучасної лабораторної бази, що дозволяє проводити експериментальні дослідження на високому рівні
- проведення дослідницьких робіт, які базуються на виробничих потребах повідних вітчизняних підприємств та установ, а також робіт за міжнародним співробітництвом.
- залучення студентів до проведення дослідницьких робіт