ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру ДИНАМІКИ І МІЦНОСТІ МАШИН ТА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

механіко-машинобудівного інституту

Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”

 

  1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів є структурним підрозділом механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», що провадить освітню, методичну та наукову діяльність у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю «Прикладна механіка», освітян програма «Динаміка і міцність машин»

1.2. Кафедра створена згідно з Рішенням Вченої ради університету та наказу ректора .

1.3. Кафедра входить до складу механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ». Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно­технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.

1.4. Штатний розклад кафедри затверджує ректор університету за поданням директора механіко-машинобудівного інституту.

1.5. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням.

1.6. Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

1.7. Дане положення розроблене на підставі типового положення про кафедри університету, затвердженого ректором університету.

  1. 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ ДИНАМІКИ І МІЦНОСТІ МАШИН ТА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

2.1. Кафедра забезпечує освітній процес відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти відповідного ступеня за обраною спеціальністю.

2.2. Забезпечує практичну підготовку осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом, інститутом або кафедрою договорами.

2.3. Забезпечує провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.

2.4. Забезпечує творчу діяльність учасників освітнього процесу, збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

2.5. Налагоджує міжнародні зв'язки при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

2.6. Забезпечує підготовку аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.

2.7. Забезпечує розроблення підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечує академічну присутність кафедри у глобальній мережі Інтернет.

2.8. Забезпечує організацію стажування та підвищення кваліфікації науково­ педагогічних та наукових працівників кафедри.

2.9. Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.

2.10. Основні завдання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов'язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.

  1. 3.ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ ДИНАМІКИ І МІЦНОСТІ МАШИН ТА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ

У сфері освітнього процесу:

З.1. забезпечує проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;

3.2. подає пропозиції деканату механіко-машинобудівного інституту щодо формування розкладу навчальних занять.

З.З. забезпечує практичну підготовку студентів зі спеціальностей кафедри;

З.4. організує укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;

З .5. готує студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;

3.6. здійснює атестацію студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечує ефективну роботу відповідних екзаменаційних комісій;

З .7. організує та проводить вступні випробування та додаткові вступні випробування на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;

3.8. призначає та організує роботу кураторів академічних груп;

3.9. бере участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

У сфері методичної діяльності:

3.10. розробляє послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри;

3.11. розробляє програми навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;

3.12. розробляє тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

3.13. створює підручники, навчальні посібники, інші навчальні та методичні видання з дисциплін кафедри;

3.14. розробляє засоби оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;

3.15. забезпечує рецензування та експертизу навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;

3.16. організує та проводить методичні, науково-методичні семінари кафедри;

3.17. забезпечує керівництво, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

3.18. розробляє освітні (освітньо-професійні та освітньо-наукові) програми за спеціальностями кафедри;

3.19. бере участь у розробленні інформаційних пакетів механіко-машинобудівного інституту.

У сфері наукової та інноваційної діяльності:

3.20. забезпечує високоефективну наукову та інноваційну діяльність кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу механіко-машинобудівного інституту, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;

З .21. організує підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних вчених університету й академічних інститутів;

3.22. забезпечує посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;

З.23. бере участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри;

3.24. здійснює заходи зі створення об'єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізацію ліцензійних договорів;

З.25. виконує міжнародні наукові проекти та програми, гранти, договори на замовлення іноземних організацій і компаній;

З .26. здійснює організаційні і методичні заходи з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

У сфері організаційної діяльності:

3.27. надає пропозиції щодо формування кадрового складу та штатного розклад;

3.28. організує контроль якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;

З.29. налагоджує та підтримує зв'язки зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;

3.30. сприяє підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;

3.31. забезпечує організацію заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;

3.32. забезпечує підготовку необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;

3.33. організує роботу зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ "КПІ";

3.34. забезпечує інформування про результати діяльності кафедри;

3.35. забезпечує участь працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;

3.36. веде документообіг та забезпечує передачу документів на архівне зберігання;

3.37. визначає рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;

3.38. створює та супроводжує інформаційно-комунікативні ресурси у доменній зоні kpi.ua університету.

У сфері .міжнародної діяльності:

3.39. готує (спільно з ДМС) проекти договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організує їх виконання;

3.40. ініціює, проводить, формує програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, механіко-машинобудівного інституту;

3.41. готує проектні пропозиції щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;

3.42. бере участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;

З.43. делегує співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

З.44. забезпечує підготовку іноземних студентів;

3.45. розвиває академічну мобільність через участь у міжнародних програмах і проектах;

3.46. вносить пропозиції щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);

З.47. забезпечує участь працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях.

З.48. висвітлює результати освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.

  1. 4.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

4.1. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.

4.2. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

4.3. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п'ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу механіко-машинобудівного інституту та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

4.4. Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.

4.5. Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, директора механіко-машинобудівного інституту, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.

4.6. Завідувач кафедри підпорядкований директору механіко-машинобудівного інституту і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.

4.7. Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри) на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.

4.8. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів механіко-машинобудівного інституту. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні інституту.

  1. 5.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

5.1. Припинення діяльності кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

5.2. Діяльність кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.