Бобир Микола Іванович

Науковий керівник кафедри, 
доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України

Випускник механіко-машинобудівного факультету КПІ 1974 року. Працює на кафедрі динаміки та міцності машин і опору матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського з 1974 року на посадах асистента, доцента та професора. Декан механіко-машинобудівного факультету з 1994 року. З 1999 року по нині директор механіко-машинобудівного інституту. Завідувач кафедрою динаміки та міцності машин і опору матеріалів з 1994 по 2015 роки. Член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в  галузі науки і техніки за 1990 рік.

Бобир М.І. є відомим фахівцем в області втоми та повзучості матеріалів і елементів конструкцій різного призначення з врахуванням основних термосилових параметрів експлуатаційного навантаження.

Основні наукові праці присвячені розробці ефективних методів розрахунку напружено-деформованого стану, прогнозування ресурсу на стадії проектування та на стадії експлуатації з врахуванням розсіяної пошкоджуваності, елементів конструкцій авіакосмічної галузі та енергомашинобудування.

По результатах наукових досліджень ним опубліковано понад 200 наукових статей, з них 2 монографії та 3 підручника і навчальних посібника. Під його керівництвом захищено 8 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Посада:

- директор механіко-машинобудіного інституту  "КПІ і. Ігоря Сікорського";
- науковий керівник кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів.

Викладає:

Теорія пластичності та повзучості

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла. Розробка методів прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій при складному термосиловому навантаженні

Наукові профілі: 

SCOPUS
Google Scholar
ORCID

Основні науковi та методичнi працi:

  • Бобырь Н.И. Определяющие управления и критерии предельного состояния материалов при непропорциональном малоцикловом нагружении /К. Вища школа, 1991, 51с
  • Можаровский Н.С., Антипов Е.А., Бобырь Н.И. Ползучесть и долговечность материалов при программном нагружении / К., Выща школа, 1982, -132с.
  • Бабенко А.Є., Бобырь Н.И., Бойко С.Л., Боронко О.О. Применение метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках /К."Инрес",2005;
  • Лебедєв А.О., Бобир М.І., Ламашевський В.П. Механіка матеріалівдля інженерів / К. НТУУ "КПІ", 2006, 286с.
  • Бабенко А.Є., Бобир М.І., Боронко О.О. Теорія пружності. Частина 1./К. "Основа", -2009, 237с.