Бабенко Андрій Єлісейович

доктор технічних наук, професор
заслужений працівник освіти

 Кабінет викладача

Викладає дисципліни:

Опір матеріалів

Теорія пружності

Наукові інтереси:

Наукова діяльність пов'язана з досліженнями малоциклової втоми, роботами в області чисельних методів визначення напружено-деформованого стану при статичних і вібраційних навантаженнях.

Науковi та методичнi працi:

№ пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

1

2

3

4

1.

Малоцикловая усталость

жаропрочных материалов ЭИ612 и ЭИ4З7Б при нормальных и повышенных температурах.

 

Стаття

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1970-№2.

2.

Об одной физическойаналогии, позволяющей описать граничное состояние материала при

малоцикловой усталости.

 

Стаття

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1970-№11

3.

К вопросу об изучении необратимых процессов при пластическом циклическом деформировании сплавов ЭИ612 и ЭИ4З76 в условиях нормальных и повышенных температур.

 

 

Стаття

 

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1974-№2

4.

Некоторые особенности деформирования углепластиков.

Стаття

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1975-№6

5.

Напряженно - деформированное

состояние тpexслойной рулонированнойцилиндрической оболочкипод действием внутреннегодавления

 

 

Стаття

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1977-№3

 

6.

Напряженно - деформованное состояние многoслойнойрулонированной оболочки под действиемвнутреннего давления.

 

Стаття

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1977-№7

 

 

7.

Расчет напряженно - деформированного состояния трехслойнойрулонировоной оболочки прибольших коэффициентахтрения между слоями.

 

 

Стаття

 

Журнал

Про6л. мiцноcтi.-1978-№3

 

8.

Исследование напряженности при сварке с предварительным растяжением пластин встык.

Тези

Шляхи підвищен-ня еффективності зварювального виробництва та підвищення якості зварних конструкцій.

Тез.доп.наук.-техн. конф., 12-13 вересня 1978р., м. Могільов,Мінськ.

 

9.

Влияние концентрации напряже-ний на малоцикловую усталость жаропрочных материалов.

Стаття

Вісн. Київськ. Політех. Ін-та. Машинобуд. 1978

 

10.

Оценка напряжений при предварительном растяжении пластин для сварке встык.

Стаття

Автоматична зварка.-1980.-№2

 

11.

Решение задач теории

упру гости методом

покоординатного спуска.

Тези

Тез.доп.на II наук.- техн. конф. ” Удосконалення експлуатацii та ремонту

корпусів суден ”. Калiнiнград, Калiнiнград.технiчн.iн-т, 1981.

 

12.

Применение метода

покоординатного спуска к решению задач теории

упру гости.

Тези

Тез. Доп. Семінара – наради з проблем опти-мізації у машино-будуванні.-Харків, Харк. Політехн. ін.-т, 1982-Ч.2.

 

13.

Применение метода

покоординатного спуска в задачах теории упру гости.

Тези

Тез. Доп. з підвищення надійності та довговічності машин та споруд.-Київ: Наук. Думка, 1982.-Ч.1

 

14.

Свободные вынужденные колебания пластин с учетом рассеяния энергии.

Тези

Тез. Доп. Респуб. наук. Конф. з питань розсіяння енергії при коли-ваннях механіч-них систем.-Київ, 1983.

 

15.

Решение задач теории упругости методом по координатного спуска.

 

Стаття

Пробл. Міцності.-1983.-№1

 

 

16.

Расчет напряженно-деформированного состояния станин каландров.

Тези

Тез. Доп. Респуб. симпоз. «Концентрація напружень»

Донецьк, Донецк.Держ.ун-т, 1983.

 

 

17.

Расчет вибрационной напряженности и долговечности станин каландров.

Тези

Міцність матеріа-лів та елементів конструкцій при звукових та ультразвукових частотах наван-таження. (Тез. доп. Міжнарод.

Сімпоз.). Київ: Наук. Думка, 1984.-с.74.

 

18.

Оптимизация процедуры численного решения задач теории упругости методом покоординатного спуска.

Стаття

Динаміка та міцність машин.-1984.-Вип.40

 

19.

Про вибiр коефiцiєнта релаксацiі при розв'язку задач теорiі пружностi методом покоординатного спуску.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1984.- №5.

 

20.

Розрахунок станини каландра методом покоординатного спуску.

Стаття

Вiсн. Київськ. полiтехн. iн-та. Машинобудування, 1984,   Вип. 21

 

21.

Определение собственных частот и собственных форм при колебаниях пластин в своей плоскости методом покоорди-натного спуска.

Тези

Тез. доп. на IIІ наук.-техн. конф. ”Удосконалення експлуатацiї та ремонту корпусiв суден”. Калiнiн-град, Калінінград. техн. ін-т, 1984-с. 118-119.

 

22.

Дослідження напружено-деформованого стану вулканiзаторiв.

Тези

Тез. доп.II Всесоюз. симпоз. “Мiцнiсть мате-рiалiв та елементiв конструкцiй при складному напру-женому станi”.- Київ, Ін-т пробл. мiцностi АН УРСР, 1984.

 

23.

Застосування методу покоординатного спуску для розрахунку пластин та оболонок.

Тези

Тез. доп. на III наук.- техн. конф. ”Удосконалювання експлуатацiї та ремонту корпусiв суден”. Калiнiнград, Калiнiнград. техн.

iн-т, 1984.

 

24.

Оцінка мiцностi та спектру коливань станин каландров.

Тези

Тез. Доп. на Всесоюз. конф. з вiбрацiйної технiки.-Телавi, 1984.-с.92.

 

25.

Розрахунок пластинчатих систем.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1985.- №2.

 

26.

Аналіз напружено-деформованого стану кришки парової камери вулканизатора.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1985.- №6.

 

27.

Про застосування методу покоординатного спуску у варiацiйно-сiткових схемах розв'язку задач теорії пружності.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1985.- №9.

 

28.

Застосування методу покоординатного спуску у варiацiйно-сiткових схемах при розрахунку просторових пластинчатих систем.

Тези

Тез. Доп. V Всесоюзн. конф. з статики та дина-мiки просторових конструкцiй.- Київ, Київськ. iнж.- буд. iн-т, 1985.

 

29.

Определение собственных частот и собственных форм плоских колебаний пространственных конструкций.

Тези

Тез. Доп. V Всесоюз. Конф. з статики та дина-мiки просторових конструкцiй.- Київ, 1985.

 

30.

Определение собственных частот и форм колебаний пластин в своей плоскости.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1985.- №12.

 

31.

Определение спектра собственных частот при колебаниях пластин в своей плоскости.

Тези

Тез. доп. Всесоюз. конф. ”Вiбродiаг-ностика машин та механiзмiв. Мето-ди та засоби”. Запорiжжя,

Запоріжськ. Машинобуд. i-нт, 1985.

 

32.

Застосування методу покоординатного спуску для числового розв'язку задач згину пластин

Стаття

Вiсн. Київськ. полiтехн. iн-ту. Машинобудування, 1985.- Вип.22.

 

33.

Продольные колебания пластин с учетом рассеяния энергии в материале.

Стаття

ХIII Республи-канская конфе-ренция. – «Рас-сеяние энергии при колебаниях меха-нических сис-тем». Киев. :Наукова думка.1985.-312с., с. 16-21.

 

34.

Розрахунок напружено-деформованого та граничного стану елементів конструкцій, якi знаходяться під дією динамічних навантажень та високотемпе-ратурного газового потоку:

Звіт про НДР № 806, (заключ.) Київськ. Полiтехн. Iн-т

Тези

Доп. У ВIНIТI №0286019438, Київ, 1985

 

35.

Залишкові деформації циліндричної обичайки при зварюванні повздовжніх швів

Стаття

Автоматична зварка. - 1985.- №8.

 

36.

Наближене визначення основної частоти коливань пластин за допомогою конформного відображення

Стаття

Проблеми міцності. - 1986.- №7.

 

37.

Визначення власних частот та форм коливань трьохшарового пластинчатого елемента вiбрацiйних машин.

Тези

Тез. доп. Всесоюз. конф. з вiбрацiй-ної технiки.- Кабулетi, 1987.-

 

38.

Розрахунок вимушених коливань трьошарових пластин з врахуванням розсіяння енергії.

Тези

Мiцнiсть матерiа-лiв та елементiв конструкцiй при звукових та ультра-звукових частотах навантаження.

(Тез. Доп. Всесо-юзн. наук. Конф., 6-8 грудня 1988 р.). Київ, 1987.

 

39.

Визначення власних частот та форм поперечних коливань пластин

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1987.- №6.-с.116-120.

 

40.

Динамiка пластинчатих елементiв вiбрацiйних машин.

Тези

Тез. доп. Всесоюз. конф. з вiбрацiй-ної технiки.- Кабулетi, 1987.

 

41.

Про еффективнi підходи до оптимiзацiї релаксацiонної схеми при числовому розв’язку крайових задач теорії пружності.

Стаття

Пробл. мiцності.- 1987.- №6.

 

42.

Підвищення надiйностi та довговiчностi машин та споруд: шарових конструкцій.

Тези

Тез. доп. III Всесоюзна наук.-техн. конф. (24-26 травня 1988 р.), Запорiжжя, 1988.

 

43.

Розрахунок вимушених коливань трьохшарових пластин з врахуванням розсiяння енергії.

 

Тези

Тез. Доп. Всесоюз. Конф. ”Мiцнiсть матерiалiв та еле-ментiв конструк-цiй при звукових та ультразвукових частотах наванта-ження”.- Київ, Ін-т пробл. міцності АН УРСР, 1988-с.106.

 

44.

Розв'язок задачi про коливання трьохшарових пластинчатих систем методом підвищення жорсткостей.

 

Тези

Тез. доп. Всесоюзн.   наук.-техн. конф. ”Удос-коналення експ-луатацii та ремон-ту корпусів суден ”17-19 жовтня 1989 р., Калiнiнград, 1989.

 

45.

Комплекс “Оболонка” автома-тичного формування трикутних елементів для багатозв'язних оболонкових областей.

 

Стаття

Пробл. мiцності.- 1989.- №6.

 

46.

Розрахунок трьохшарових пластин з м'яким заповнювачем, підданих статичним та динамічним навантаженням.

 

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1989.- №2.

 

47.

Врахування розсіяння енергії при коливаннях трьохшарових пластин з заповнювачем.

 

Тези

Тез. доп. ХV Всесоюзн. Конф. з питань розсiяння енергiї при коли-ваннях мех. сис-тем.- Камянець-Подільський, 1989.

 

48.

Вынужденные колебания пространственных пластинчато - оболочечных конструкций с учетом рассеяния энергии.

 

Тези

Тез. доп. ХV Всесоюзн. Конф. з питань розсiяння енергiї при коли-ваннях мех. сис-тем.- Кам'янець-Подільський, 1989.

 

49.

Вимушенi коливання просторових пластинчато - оболонкових конструкцiй з врахуванням розсiяння енергiї.

 

Тези

Тез. Доп. XV наук. Конф. З питань розсiяння енергiї при коливаннях механiчних систем.- Київ, 1989.-с.29.

 

50.

Розрахунок несучих елементів валкового обладнання на основі трьохвимiрної термопружної задачі.

 

Тези

Всесоюз. наук. - техн. конф. ”Удосконалення технiчної експлу-атацiї корпусiв суден”. Калiнiн-град, (жовт. 1989р.) Тез. доп.- Ленiнград: Судно-будування, 1989.

 

51.

Учет рассеяния энергии при вынужденных колебаниях круговых колец.

 

Стаття

У кн.: Розсіяння енергії при коли-ваннях механіч-них систем. – Київ.: Наук. Думка, 1989. -312с.,с.10-18.

 

52.

Розрахунок вимушених коливань пластин з врахуванням розсіяння енергії.

 

Стаття

У кн.: Розсіяння енергії при коли-ваннях механі-чних систем. – Київ.: Наук. думка, 1989.

 

53.

Визначення частотного спектру та власних форм коливань пружних систем методом підвищення жорсткостей.

 

Стаття

 

Пробл.мiцностi.- 1990.- №2.-с.122-124.

 

54.

Дослідження власних коливань трьохшарових оболоночних конструкцій з м'яким заповнювачем.

 

Тези

Фундаментальнi та прикладнi проблеми космонавтики. (Тез. доп. II Респуб. Конф). Киів, 1990.

 

55.

Вимушені коливання трьошарових пластинчато-оболонкових конструкцій з врахуванням розсіяння енергії.

 

Стаття

 

Доп. АН УРСР. Сер.А.- 1990.- №12. с.20-23.

 

56.

Розрахунок несучих елементів вулканiзацiйних апаратів на основі трьохвимiрної пружно-пластичної задачі.

 

Стаття

 

Пробл. мiцностi.- 1990.- №2.

 

57.

Дослiдження коливань трьохшарових пластин з ортотропним заповнювачем.

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделю-вання задач дина-мiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,   22-24 травня 1991 р.). Кишиньов, 1991.

 

58.

Облік розсіяння енергії при коливаннях трьохшарових пластин з стискуючимся заповнювачем.

 

Стаття

У кн.: Розсiяння енергiї при коли-ваннях механiч-них систем.- Київ: Наук. думка, 1991.

 

59.

Дослідження коливань шаруватих оболонок з ортотропним заповнювачем.

 

Тези

Тез. Доп. Всесоюзн. конф. З вiбрацiонної технiки, (жовтень       1991 р.), Батумi-Тбiлiсi, 1991.

 

60.

Численне моделювання коливань осесиметричного оболонкового резонатора.

 

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделювання задач динамiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,   22-24 травня 1991 р.). Кишиньов, 1991.

 

61.

Побудова математичної моделі розрахунку напружено-деформованого стану та коливань трьохшарових пластинчато -оболонкових систем.

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделю-вання задач дина-мiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,   22-24

травня 1991 р.). Кишиньов, 1991.

 

62.

Вынужденные колебания пространственных пластинчато-оболочечных конструкций с учетом рассеяния энергии.

 

Стаття

В книге рассеяния энергии и коле-бания механи-ческих систем. Материалы XV.Київ. Наукова думка. 1992р. -с.25-29.

 

63.

Дослідження динамічних характеристик напівсферичного резонатора твердотільного хвильового гіроскопа.

 

Тези

Тез. доп. 1-го між-народного симпо-зіуму украінських інженерів – меха-ніків у Львові, (18- 20 травня 1993р.), Львів, Україна.

 

64.

Пакет прикладних програм розрахунку однорідних та тришарових пластинчато - оболонково конструкцій.

 

Тези

Тез. доп. 1-го між-народного симпо-зіуму   українських інженерів – меха-ніків у Львові,         (18 - 20 травеня 1993р.), Львів, Україна. -С.37.

 

65.

Нелінійна динаміка оболонкового резонатора на рухомій основі.

 

Стаття

Доп. АН України. Сер.А.- 1994.

 

66.

Исследование вибропрочности пространственных пластинчато - оболочечных конструкций.

 

Тези

Тез.Первая международная конференция «Научно-техни-ческие проблемы прогнозирования надежности и долговечности металлоконструкций и методы их решения» 22-30 ноября 1995 года.

 

67.

Застосування і розвиток метода покоординатного спуску в задачах визначення напружено-деформованого стану при статичних та вібраційних навантаженнях.

монографія

Київ, 1996.- 96 с.«ВІПОЛ»

1

2

3

4

 

68.

Об одном из видов динамической неустойчивости дисковой фрезы.

Стаття

Международный научно-техниче-ский сборник. Выпуск 51, Харь-ков ХГПУ, 1997.

 

69.

Определение собственных частот и собственных форм колебаний прямым использованием принципа Гамильтона - Остроградского и нахождение точек стационарности методом покоординатного спуска.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение.-1997г. - Вып.32.-с.94-96.

 

70.

Определение критерия динамического состояния дисковой пилы.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение.-1998г. - Вып. 33. с.157-162.

 

71.

Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния.

 

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение.-1998г.-Вып. 33.

 

72.

Определение собственных частот и собственных форм колебаний пластинчато-оболочечных конструкций.

Стаття

Праці Між народ-ної науково-технічної конфе-ренції «Прогре-сивна техніка і технологія маши-нобудування, приладобудування і зварювального виробництва». Київ.-1998р., т.3. -с.193-202.

 

73.

Визначення власних частот і власних форм коливань дискових пил.

Стаття

Наукові вісті НТУУ «КПІ», №3(4), 1998р.

 

74.

Демпфирование колебаний пластин внешним вязким трением.

Стаття

Вестник НТУУ «КПІ». Машиностроение.-1999г. - Вып. 36.

 

75.

Определение динамических характеристик простран-ственных стержневых систем.

 

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский поли-технический институт». Машиностроение.-1999г.-Вып. 37. -с.13-20.

 

76.

Автоматизированная система расчета на вибропрочность конструктивных элементов машин.

 

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение.-2000г.-Вып. 38. с.252-255.

 

77.

Про вплив на коливання фрези кута нахилу зубців.

 

Стаття

Вісник Жито-мирського інже-нерно-технологіч-ного інституту 2000р., -№12 с.49-54.

 

78.

Використання варіаційно-сіткового методу і методу покоординатного спуску в зада-чах коливань просторових тіл.

 

Стаття

Наукові вісті НТУУ «КПІ» №3 (11).-2000р.     с.25-30.

 

79.

Проектирование прогрессивных конструкций дисковых пил с неравномерным шагом зубьев.

 

Стаття

Донецкий государственный технический уни-верситет. Прогрес-сивные техноло-гии и системы машиностроения. Международный сборник научных трудов, выпуск 13.-Донецк, 2000г. с.134-137.

 

80.

Оценка конструкции дисковых пил по критерию их динамического состояния.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский поли-технический институт». Машиностроение,

Выпуск 39.Киев-2000с.14-17.

 

81.

Research of dynamic characteristics of circular saws of the basic of variational net methods. - Определение динамических характеристик дисковых пил на основе вариационных методов.

Article

The second International Scientific Conference MECHANICS 2000.Scientific Bulletins of Rzeszow of Technology 179.P.319-322.

 

82.

Продольные колебания дисковой фрезы.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение, выпуск 40. Киев-2001. с.347-352.

 

83.

Опредкление напряженно-деформированного состояния круглой пластины, нагруженной силой, касательной к границе.

 

стаття

Вестник НТУУ «КПИ»

Машиностроение №41, 2001р.

 

84.

Вычислительный комплекс расчета динамических характеристик лопаток газотурбинных двигателей.

Стаття

Всеукраинский научно-техничес-кий журнал «Виб-рация в технике и технолог-гиях» №4.-2001.-С.78-79.

 

85.

Вимушені коливання дискової фрези.

Стаття

Вісник Жито-мирського інже-нерно-технологіч-ного інституту. Випуск 18, 2001р. с.28-32.

 

86.

Применение метода покоор-динатного спуска к расчету свободных колебаний упругих систем на основании уравнения Даламбера - Эйлера.

Стаття

Вестник НТУУ «КПИ». Машино-строение,выпуск 41.-Киев-2001г.с.251-255.

 

87.

Влияние наклона зубьев фрезы наее динамические характеристики.

Тези

ІІ Міжнародна конференція «Прогресивна техніка і технолог-гія-2001», 28 червня – 2 липня 2001р. Тези допо-відей. Київ-Севастополь. с.77.

 

88.

Определение динамических характеристик оболочечных конструктивных элементов.

Стаття

Технологические системы. Выпуск 2(13). 2002г.

 

89

Экспериментальная проверка метода определения собственных частот изгибных колебаний дисковых пил.

Стаття

Технологические системы. Выпуск 5(16). -2002г.с.26-29.

 

90

Определение собственных частот и собственных форм изгибных колебаний балок методом повышения жесткостей.

Стаття

Вестник НТУУ «КПИ», Маши-ностроение, Вып.44.-Киев- 2003, с.24-26.

91.

Полуаналитический метод определения собственных частот круговой кольцевой пластинки.

 

Стаття

Вестник НТУУ «КПИ», Маши-ностроение, Вып.45.-Киев- 2004, с.11-12.

 

92.

Метод квазістатичних ітерацій для визначення власних частот і форм коливань елементів машинобудівних конструкцій.

Стаття

Вестник НТУУ «КПИ», Маши-ностроение, Вып.46.-Киев- 2005, с.5-7.

 

93.

Підвищення динамічної стійкості дискового інструменту.

 

Тези доповідей

Міжнародна науково-технічна конференція. Київ, Україна 1-4 листопада 2005р. с.21-22

 

94.

Воспоминания об учителе – Георгии Степановиче Писаренко

 

статья

Г.С. Писаренко вчений, педагог і організатор науки. Київ, Академ-періодика, 2005

 

 

95.

Расчет сверла.

 

Тези

VII-Міжнародна конференція «Прогресивна техніка і техно-логія». 2006р.

 

96.

Повышение   работоспособности дискового инструмента за счет улучшения его динамических характеристик.

 

Тези

Международная конференция «Оценка и обосно-вание продления ресурса элементов конструкции». Киев, 2002г.

 

97.

Дисковый инструмент с неравномерным шагом

монографія

Київ НТУУ КПІ”

2006

1

2

3

4

 

98.

«Установка для коррозионно - механических испытаний трубчатых образцов»

 

Авторське свідоцтво

 

АС СССР №1132201

 

99.

«Установка для исследования механических свойств материалов при высоких температурах и давлениях в агрессивных средах»

 

Авторське свідоцтво

 

АС СССР №1123438

 

100.

Програмний контроль засвоєння курсу опір матеріалів.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. Ін-т, 1975. Міжвузівсь-ке поліграфічне підприємство

 

101.

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Динаміка та міцність машин”

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. Ін-т, 1978.Міжвузівсь-ке поліграфічне підприємство

 

 

102.

Програма ознайомлювальної практиці студентів спеціальності ”Динаміка, міцність машин” у науково-дослідних інститутах.

 

Програма

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, Київ 1979. Міжвузівське поліграфічне підприємство

 

103.

Програма першої виробничої практиці студентів спеціальності ”Динаміка , міцність машин” у науково-дослідних інститутах.

 

Програма

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, Київ 1979. Міжвузівське поліграфічне підприємство

 

104.

Програма другої виробничої практиці студентів спеціальності ”Динаміка, міцність машин” у науково-дослідних інститутах.

 

Програма

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, Київ 1979. Міжвузівське поліграфічне підприємство

 

105.

Програма переддипломної дослідної практиці студентів спеціальності “Динаміка, міцність машин” у науково-дослідних інститутах.

 

 

Програма

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, Київ 1979. Міжвузівське поліграфічне підприємство

 

106.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Теорія пружності”.

Методичні вказівки

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, 1979. Межвузов-ское Полиграф. Предпр. при КИНХ

 

107.

Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Теорія пружності”.

Методичні вказівки

Вид-во Київськ. політехн. ін-та, 1980. Межвузов-ское Полиграф. Предпр. при КИНХ

 

108.

Крізна програма виробничої практиці з спеціальності 0527 “Динаміка та міцність машин”.

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1982. Межвузов-ское Полиграф. Предпр. при КИНХ

 

109.

Методичні вказівки до лабораторних робот з курсу “Теорія пружності”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1986. Межвузов-ское Полиграф. Предпр. при КИНХ

 

110.

Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з курсу опір матеріалів.

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1987. Межвузов-ское Полиграф. Предпр., Київ, Волинська 60

 

111.

Расчет колебаний стержней, пластин и оболочек.

Навчаль-ний посібник

Киев, КПИ, МПП, 1985-85с.

 

112.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Теорія коливань”.

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1987. Межвузов-ское Полиграф. Предпр., Київ, Волинська 60

 

 

113.

Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу “Теорія пружності” для студентів спеціальності “Динаміка та міцність машин”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1993. – «ВІПОЛ»

 

114.

Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни “Теорія пружності”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1993. – «ВІПОЛ»

 

115.

Методичні вказівки та завдання до теми ”Теорія напруженого стану” з дисципліни ”Теорія пружності”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1994. – «ВІПОЛ»

 

116.

Методичні вказівки та завдання до теми “Теорія деформованого стану” з дисципліни “Теорія пружності”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1994. – «ВІПОЛ»

 

117.

Методичні вказівки та завдання до теми ”Термодинамічні основи, загальні рівняння та варіаційні методи теорії пружності” для студентів Механіко-машинобудівного факультету спеціальності

“Динаміка та міцність машин”.

 

Методичні вказівки

Київ, Київськ. Політехн. ін-т, 1994. – «ВІПОЛ»

118.

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Теорія коливань та стійкість руху».

Методичні вказівки

Київ НТУУ «КПІ». 1997. Лабораторія офсетного друку НТУУ «КПІ»

119

Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності 7.090201 «Динаміка і міцність машин»

 

Київ НТУУ«КПІ». 1998. НВЦ «Надійність» при НТУУ «КПІ»

120

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Опір матеріалів»

Частина 1

Методичні вказівки

Київ НТУУ «КПІ». 1998. НВЦ «Надійність» при НТУУ «КПІ

121.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Опір матеріалів» Частина 2

Методичні вказівки

Київ НТУУ «КПІ». 1998. НВЦ «Надійність» при НТУУ «КПІ

 

122.

Дисципліна „Теорія пружності”

Програма курсу „Теорія пружності”

Міністерство освіти і науки України

Збірник навчаль-них програм за напрямком 0902 „Інженерна механіка” Житомир 2004

 

123.

Применение и развитие метода покоординатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках

Монографія, використовується,як методичний пособник

Київ.: Инрес,

Вид-во „Фенікс” 2005.-264с.

124.

Інженерна механіка. Методичні вказівки до виконання випускної атестаційної роботи бакалавра.

Методичні вказівки

К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка».2006-48с.