Пискунов Сергій Олегович

доктор технічних наук, професор 

 завідувач кафедрою Динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доктор технічних наук, професор


В 1994 р. закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут, механіко-машинобудівний факультет, спеціальність «Динаміка і міцність машин». В 1994 – 1997 аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), 1997 – 2000 р. – науковий співробітник, вчений секретар Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА, з 2000 – асистент, з 2002 – доцент, з 2011 – професор кафедри будівельної механіки КНУБА.
Кандидат технічних наук (2001 р.), доктор технічних наук (2011 р., докторська дисертація "Моделювання термов'язкопружно-пластичного деформування, континуального і дискретного руйнування просторових призматичних і кругових тіл складної форми» , спеціальність 05.23.17 «Будівельна механіка»).
Професор (2013 р ).
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій в Київському національному університеті будівництва і архітектури і Інституті проблем міцності ім.Г.С.Писаренка НАН України;
Учений секретар секції «Механіка» Наукової ради МОН України;
Член Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки;
Заступник головного редактора науково-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд»
Основні наукові праці присвячені створенню ефективних скінченноелементних підходів до розв'язання задач фізично-нелінійного деформування і континуального руйнування в умовах тривалого термосилового навантаження, задач деформування тіл з тріщинами, визначення параметрів лінійноі і нелінійної механіки руйнування та визначення ресурсу просторових об'єктів.
Автор (співавтор) понад 140 наукових праць, в тому числі 6 монографій та 1 навчальний посібник.
Підготував 2 кандидатів та 1 доктора технічних наук.


Викладає:

Будівельна механіка машин (програма курса )

                 Кредитний модуль 1. Деформування і стійкість стержневих систем

                 Кредитний модуль 2. Деформування і стійкість пластин і оболонок

Наукові інтереси:

Механіка деформівного твердого тіла. Будівельна механіка.
Методи прогнозування ресурсу елементів конструкцій при тривалому термосиловому навантаженні

Наукові профілі:

SCOPUS 
Google Scholar 

Основні науковi та методичнi працi:

1. Баженов В. А. Решение линейных и нелинейных пространственных задач механики разрушения на основе полуаналитического метода конечных элементов / Баженов В. А., Гуляр А. И., Пискунов С. О. [и др.]: Сообщение 1. Теоретические основы и исследование эффективности конечно-элементной методики решения пространственных задач механики разрушения // Проблемы прочности. – 2011. −Вип. 1. – С. 27 39; Сообщение 2. Методика определения инвариантного J-интеграла в дискретных моделях МКЭ. // Проблемы прочности. 2011. Вип. 2. – С. 17-32.
2. Баженов В.А. Определение расчетного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки под действием термосиловой загрузки / В.А. Баженов, А.И. Гуляр, С.О. Пискунов, В.П. Андриевский // Проблемы прочности.− №3. − 2013. − С.105-129.
3. Bazhenov V.A., Pyskunov S.O., Shkril A.A Validity of a Modified Method of Evaluating the Invariant J-integral for Elastoplastic Deformation of Prismatic Solids // International Applied Mechanics 54(2) • September 2018 - DOI: 10.1007/s10778-018-0890-2
4. Pyskunov S.O., Maksimyk Yu.V, Valer V.V. Finite Element Analysis of Influence of Non-homogenous Temperature Field on Designed Lifetime of Spatial Structural Elements under Creep Conditions» // Applied Mathematics and Nonlinear Sciences Volume 1, Issue 1, 2016. pp. 253–262. DOI: 10.21042/AMNS.2016.1.00020
5. Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах руйнування просторових тіл : Монографія / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, О. С. Сахаров – К. : КНУБА, 2005. – 298 с.
6. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування тіл з тріщинами / В.А. Баженов, С.О. Пискунов, О.О. Шкриль – Київ: Вид-во "Каравела", 2017. – 206 с.
7. Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування просторових тіл / В.А. Баженов, С.О. Пискунов, І.І. Солодей – Київ: Вид-во "Каравела", 2017. – 302 с.
8. Баженов В.А., Іванченко Г.М, Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка. Розрахункові вправи. Задачі. Компютерне тестування // Навч. посібник / Київ, 2011 р. – 540 с.

Кредитний модуль 1.     Деформування і стійкість стержневих систем