Трубачев Сергій Іванович

кандидат технічних наук, доцент 

Кабінет викладача

Викладає:

Опір матеріалів
Технічна механіка
Динаміка систем механічної обробки

Наукові інтереси:

Наукова діяльність пов'язана з дослідженням композитних багатошарових конструкцій під дією статичних та вібраційних навантажень, роботами в області чисельних методів визначення напружено-деформованого стану теплоенергетичного обладнання

ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ЗАВДАННЯ 1 ЗАВДАННЯ 2 ЗАВДАННЯ 3 ЗАВДАННЯ 4 ЗАВДАННЯ 5
ЗАВДАННЯ 6 ЗАВДАННЯ 7 ЗАВДАННЯ 8 ЗАВДАННЯ 9 ЗАВДАННЯ 10
ЗАВДАННЯ 11 ЗАВДАННЯ 12

 


Основні науковi та методичнi працi:

№ пп

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

1

2

3

4

1.

Визначення власних частот та форм коливань тришарового пластинчатого елемента вiбрацiйних машин.

Тези

Тез. доп. Всесоюз. конф. з вiбрацiйної технiки.- Кабулетi, 1987.-

2.

Розрахунок вимушених коливань тришарових пластин з врахуванням розсіяння енергії.

Тези

Мiцнiсть матерiалiв та елементiв конструкцiй при звукових та ультра-звукових частотах навантаження.
(Тез. Доп. Всесо-юзн. наук. Конф., 6-8 грудня 1988 р.). Київ, 1987.

  3.

Підвищення надiйностi та довговiчностi тришарових конструкцій.

Тези

Тез. доп. III Всесоюзна наук.-техн. конф. (24-26 травня 1988 р.), Запорiжжя, 1988.

4.

Розрахунок вимушених коливань тришарових пластин з врахуванням розсiяння енергії.

Тези

Тез. Доп. Всесоюз. Конф. ”Мiцнiсть матерiалiв та еле-ментiв конструк-цiй при звукових та ультразвукових частотах наванта-ження”.- Київ, Ін-т пробл. міцності АН УРСР, 1988-с.106.

5.

Розв'язок задачi про коливання тришарових пластинчатих систем методом підвищення жорсткостей.

Тези

Тез. доп. Всесоюзн.    наук.-техн. конф. ”Удос-коналення експ-луатацii та ремон-ту корпусів суден ”17-19  жовтня 1989 р., Калiнiнград, 1989.

6.

Комплекс “Оболонка” автоматичного формування трикутних елементів для багатозв'язних оболонкових областей.

Стаття

Пробл. мiцності.- 1989.- №6.

7.

Розрахунок тришарових пластин з м'яким заповнювачем, підданих статичним та динамічним навантаженням.

Стаття

Пробл. мiцностi.- 1989.- №2.

 8.

Врахування розсіяння енергії при коливаннях тришарових пластин з заповнювачем.

Тези

Тез. доп. ХV Всесоюзн. Конф. з питань розсiяння енергiї при коли-ваннях мех. сис-тем.- Камянець -Подільський, 1989.

9.

Вимушенi коливання просторових пластинчато - оболонкових конструкцiй з врахуванням розсiяння енергiї.

Тези

Тез. Доп. XV наук. Конф. З питань розсiяння енергiї при коливаннях механiчних  систем.- Київ, 1989.-с.29.

10.

Розрахунок вимушених коливань пластин з врахуванням розсіяння енергії.

Стаття

У кн.: Розсіяння енергії при коли-ваннях механі-чних систем. – Київ.: Наук. думка, 1989.

11.

Визначення частотного спектру та власних форм коливань пружних систем методом підвищення жорсткостей.

Стаття

Пробл.мiцностi.- 1990.- №2. -с.122-124.

12.

Дослідження власних коливань тришарових оболончастих конструкцій з м'яким заповнювачем.

Тези

Фундаментальнi  та прикладнi проблеми космонавтики. (Тез. доп. II Респуб. Конф). Киів, 1990.

13.

Вимушені коливання тришарових пластинчато-оболонкових конструкцій з врахуванням розсіяння енергії.

Стаття

Доп. АН УРСР. Сер.А.- 1990.- №12. с.20-23.

 14

Дослiдження коливань тришарових пластин з ортотропним заповнювачем.

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделю-вання задач дина-мiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,   22-24 травня 1991 р.). Кишиньов, 1991.

15.

 Розсіяння енергії при коливаннях тришарових пластин з стискаючим заповнювачем.

Стаття

У кн.: Розсiяння енергiї при коли-ваннях механiч-них систем.- Київ: Наук. думка, 1991.

16.

Дослідження коливань шаруватих оболонок з ортотропним заповнювачем.

Тези

Тез. Доп. Всесоюзн. конф. З вiбрацiонної технiки, (жовтень     1991 р.), Батумi-Тбiлiсi, 1991.

17.

Численне моделювання коливань осесиметричного оболонкового резонатора.

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделювання задач динамiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,   22-24 травня 1991 р.). Кишинев, 1991.

18.

Побудова математичної моделі розрахунку напружено-деформованого стану та коливань тришарових пластинчато -оболонкових систем.

Тези

Надiйнiсть машин, математичне та машинне моделю-вання задач дина-мiки. (Тез. доп. Всесоюзн. наук. конф.,    22-24 травня 1991 р.). Кишинев, 1991.

19.

Вынужденные колебания пространственных пластинчато-оболочечных конструкций с учетом рассеяния энергии.

Стаття

В книге рассеяния энергии и коле-бания механи-ческих систем. Материалы XV. Київ. Наукова думка. 1992р. -с.25-29.

20.

Дослідження динамічних характеристик напівсферичного резонатора твердотільного хвильового гіроскопа.

Тези

Тез. доп. 1-го між-народного симпозіуму украінських інженерів – механиків у Львові, (18- 20 травня 1993р.),  Львів, Україна.

21.

Пакет прикладних програм розрахунку однорідних та тришарових пластинчато - оболонкових  конструкцій.

Тези

Тез. доп. 1-го між-народного симпо-зіуму  українських інженерів – меха-ніків у Львові,         (18 - 20 травня 1993р.), Львів, Україна. -С.37.

 22

Нелінійна динаміка оболонкового резо-натора на рухомій основі. 

стаття

Доповіді НАН України - 1994.-№3

 23.

Исследование вибропрочности пространственных пластинчато - оболочечных конструкций.

Тези

Тез.Первая международная конференция «Научно-техни-ческие проблемы прогнозирования надежности и долговечности металлоконструкций и методы их решения» 22-30 ноября 1995 года.

24.

Определение динамических характеристик простран-ственных стержневых систем.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский поли-технический институт». Машиностроение.-1999г.-Вып. 37. -с.13-20.

25.

Автоматизированная система расчета на вибропрочность конструктивных элементов машин.

Стаття

Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение.-2000г.-Вып. 38. с.252-255.

26.

Розрахунок машинобудівних конструкцій при статичному та вібраційному навантаженнях.

монографія

К.: НТУУ “КПІ”. Деп. в ДНТБ України від 16.02.98 № 103 -  Ук 98 -1998.

27

Використання варіаційно-сіткового методу і методу покоординатного спуску в задачах коливань просторових тіл.

Стаття

Наукові вісті НТУУ «КПІ» №3 (11).-2000р.   с.25-30.

28

Вычислительный комплекс расчета динамических характеристик лопаток газотурбинных двигателей

Стаття

Вибрации в технике и технологиях, № 4,-2001

29.

Расчет елементов турбомашин под действием вибрационных нагрузок

Тези

Тез. между-народної научно- техническ. конф.” Совершенствова-ние турбоустановок методами математического и физического моделирования”, Харьков 2000

30.

Дослідження міцності та надійності механічних систем під дією вібраційних навантажень

Тези

Доповіді міжнародної науково-техн. конференції”Надійність машин та прогнозування їх ресурсу” Івано-Франковськ Т1.,2000

31

Розрахунок багатошарових оболонкових систем будівельних споруд

тези

Сборник материалов VII Международной конф. «Эффективность реализации научного,ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях» ,г.Славское,12-16 февр.,2007 г.,стр.128

32

Математическое моделирование в задачах механики многослойных конструкций

тези

Сборник тезисов международной конференции «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы », посв. памяти И.Г. Петровского, 21-26 мая 2007 г., Москва, МГУ стр. 318-319

33

Применение вариационно-сеточного метода к решению краевых задач механики конструкций из композиционных материалов

тези

«Композиционные материалы в промышленности» Материалы 27 международной конференции 28 мая – 1 июня 2007 г., Ялта стр. 127

34

Расчет трехслойных панелей с сотовым заполнителем

тези

«Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационной-космической техники»Сборник материалов 2 научно-практической конференции, Днепропетровск, 2007 г., стр. 184

35

Определение напряженно-деформированного состояния цилиндрических элементов артиллерийского вооружения

статья

«Артиллерийское и стрелковое вооружение» международный научно-технический журнал, №2 2007 г., стр. 19-22

36

Методика расчета на прочность нарезного ствола

статья

«Артиллерийское и стрелковое вооружение» международный научно-технический журнал, №1 2008 г., стр. 3-6

37

Метод расчета многослойных композитных оболочек с учетом нелинейного распределения по толщине заполнителя

 статья

Сборник докладов 16 международной конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики», 1-5 октября 2008 г., Ялта, стр. 147-150

38

Дослідження напружено-деформованого стану елементів котлоагрегатів

тези

Материалы VIII международной   конференции  «Эффективность реализации научного, ресурсного и про-мышленного потен-циала в современных условиях» г.Славское 11-15 февраля 2008 р.,  стор. 146

39

Определение динамических характеристик конструкций энергетического оборудования

тези

«Современные методы и средства неразрушающего контроля и техни-ческой диагностики», материалы 16 международной кон-ференции, 1-5 октября 2008 г., стр. 50-51

40

Расчет многослойных композиционных оболочек с учетом нелинейного распределения перемещений по толщине

стаття

Науковий збірник ФАКС «Інформаційні системи, механіка та керування»,№2,2009 р

41

Розрахунок трубопроводів гідро-технічних споруд з урахуванням їх конструктивних особливостей методом скінченних елементів

cтаття

Гідравліка і гідротехніка. Київ. НАУ. - 2008. - №62 С. 75-79

42

Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводів.

тези

Материали 10 Международной и Промышленной конференции «Эффективность реализации научного, ресурного и промышленного потенциала в современных условиях» г. Славское, 18 – 22 февраля 2010 года.  Стр. 81

43

Динамика электрической скользящей контактной группы управляющей аппаратуры

стаття

Інформаційні системи, механіка та керування. Вип. 3. 2009. – Стр. 79-87.

44

Чисельне моделювання власних коливань багатошарових композитних конструкцій.

тези

Материалы 30 Международной конференции «Композиционные материалы в промышленности» 7 – 11 июня 2010. Стр. 403

45

Колебания стержней переменного сечения

стаття

Механіка гіроскопічних систем. №21, 2010 . Стр. 123 – 127.

46

Міцність багатошарових систем при вібраційному навантаженні

тези

ХІ Міжнародна Науково-технічна конф. «Прогресивна техніка і технологія – 2010», присвячена 100-річчу від дня народження акад. НАН України Г.С.Писаренко 18 – 21 травня, Київ. Стр. 16.

МЕТОДИЧНІ      РОБОТИ

 47

Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “ Теорія коливань та стійкість руху”

Методичні вказівки

Київ: НТУУ « КПІ» ,   1997.-48с

48

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “ Опір матеріалів”: Розрахунки на міцність і жорсткість елементів конструкцій

Методичні вказівки

Київ:  НТУУ          “ КПІ ”. Вид. ”ВІПОЛ”, 1997.-42с

49

Наскрізна програма виробничої практики студентів спеціальності 0527 “Динаміка та міцність машин”.

Методичні вказівки

Київ:  НТУУ          “ КПІ ”. Вид. ”ВІПОЛ”, 1998.-60с

50

Розрахунки на міцність і жорсткість елементів конструкцій.Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “ Опір матеріалів”для студентів теплоенергетичного ф-ту всіх форм навчання

Методичні вказівки

К.: НТУУ “КПІ” ІВЦ “ Політехніка”2002-47 с

51

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Опір матеріалів»
Частина 1

Методичні вказівки

Київ НТУУ «КПІ». 1998. НВЦ «Надійність» при НТУУ «КПІ

52.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Опір матеріалів» Частина 2

Методичні вказівки

Київ НТУУ «КПІ». 1998. НВЦ «Надійність» при НТУУ «КПІ

53

Теорія коливань при різанні металів.

Навчальний посібник

К.: НТУУ “КПІ” ІВЦ “ Політехніка”2004-148с.

54

Опір матеріалів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів ІЄЄ та ТЕФ усіх форм навчання

Методичні вказівки

НТУУ «КПІ» ВПІ ВПА «Політехніка», 2005 р. – 42 стор

55

Опір матеріалів. Основи проектування машин і механізмів. Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи та курсового проекту для студентів ТЕФ всіх форм навчання

Методичні вказівки

НТУУ «КПІ» ВПІ ВПА «Політехніка», 2006 р. – 44 с.

56

Технічна механіка: методичні вказівки до курсового проектування для студентів теплоенергетичного факультету

методичні вказівки

НТУУ «КПІ» ВПІ ВПА «Політехніка», 2007 р. – 80 стор.

57

Збірник задач з опору матеріалів: навчальний посібник

навчальний посібник

Київ, Вища школа, 2008 р. – 399 стор.

58

Методичні вказівки до виконання курсової і розрахунково-графічної робіт з дисципліни опір матеріалів для студентів технічних напрямів підготовки усіх форм

Методичні вказівки

.,.- Київ, ІВЦ « Політехніка», 2010.-108 с