Лавренко Ярослав Іванович

кандидат технічних наук, доцент 

Кабінет викладача

Викладає:

Опір матеріалів
Деталі машин

Наукові інтереси:

Теорія коливань та прогнозування довговічності елементів конструкцій

Основні науковi та методичнi працi:

Статті

1). Визначення потенціальної енергії стержня в геометрично нелінійних задачах, Лавренко Я.І., Вісник КПИ, №51, К., 2007, с.121-125.
2). Аналіз впливу зсувів на власні частоти коливань пластин, Лавренко Я.І., Фішер Й., Вісник КПИ, К., 2008.
3). Вплив скінченно-елементної апроксимації на визначення власних частот коливань пластин, Лавренко Я.І., збірник «Проблеми тертя та зношення», НАУ, К., 2008.
4). До питання про визначення ресурсу конструктивних елементів при змінних навантаженнях, Лавренко Я.І, Вестник НТУУ “КПИ”, Машиностроение. — К.: Изд-во КИТ, 2009 . — Вып. 56., С. 88-92.
5). Вплив технології виготовлення чашки лабраторної центрифуги на її міцність, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Вісник  НТУУ "КПІ".  Серія машинобудування. - К.: НТУУ "КПІ". - 2010. – Вип. 58, с.111-115.
6). Динамика центрифуги на нелинейно упругом основании, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Штракельян Й., Вестник НТУУ “КПИ”, Машиностроение. — К.: НТУУ "КПИ". - 2011. — Вып. 61 Т1., с. 91–94.
7). Визначення власних частот коливань лабораторної центрифуги з врахуванням гіроскопічних ефектів, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2011 . — Вып. 63, с. 268 – 272.
8). Визначення напружено-деформованого стану чашки лабораторної центрифуги під дією динамічного навантаження, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал. Машинознавство. – Л.: - 2011. - №7-8, с. 7-10.
9). Оцінка міцності чашки лабораторної центрифуги та впливу конструктивно технологічних факторів, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2012 . — Вып. 64, c. 255-263.
10). Вплив гіроскопічних ефектів на коливання валу центрифуги, Бабенко А., Лавренко Я., Куренков М., Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2012 . — Вып. 65, с.166-174.
11). Дослідження руху лабораторної центрифуги як багато масової системи, Бабенко А., Лавренко Я., Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. - 2013 . — Вып. 68, c.186-194.
12). Визначення ресурсу роторів лабораторних центрифуг, Бобир М.І., Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Халімон О.П., Вісник Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя — 2013 . — Вип. №3 (71), c.28-36.
13). Експериментальне дослідження механічних характеристик опор та руху центрифуги Рісо21, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Вісник НТУУ “КПІ”, Машинобудування. — К.: НТУУ “КПІ”. – 2013 . — Вып. 69, с.84-88.
14). Динамика и долговечность лабораторной центрифуги, Бобырь Н.И., Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Халимон А.П., Научно-теоретический и практический журнал Современный научный вестник. Серия Технические науки, Современные информационные технологии, 2014 - №19 (215) 2014, с.72-83
15). Определение динамических характеристик лабораторной центрифуги с учетом ее конструктивных особенностей, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 140/2014. Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь, 2014, с. 10 – 16.
16). Долговечность конструктивных элементов с учетом поврежденности, Бобырь Н.И., Бабенко А.Е., Лавренко Я.И, Халимон А.П., Проблемы прочности. –2014. - №4 (430), с. 73-83.
17). Динамика лабораторной центрифуги PICO21, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И. Научно-практический журнал «Вестник ГГТУ имени П.О. Сухого», 2014 - ГГТУ им. П.О.Сухого, Беларусь - №2 (57)’ 2014, c.22 - 28.

Тези

1). Вимушені коливання дискових пил при їх кінематичному збудженні, Бабенко А.Є., Боронко О.О., Лавренко Я.І., третя міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми динаміки і міцності в газотурбобудуванні», НАН України, ІПМ, К., 2007, с.9-10.
2). Аналіз впливу зсувів на власні частоти коливань, Лавренко Я.І., Фішер Й., конференція молодих науковців, К., 2008.
3). Визначення динамічних характеристик вібраційного обладнання за методом початкових параметрів, Динський С.І.,Лавренко Я.І., Загальноуніверситетська науковотехнічна конференція, Машинобудування. - К: 2009, частина 4
4). До питання про визначення ресурсу конструктивних елементів при змінних навантаженнях, Лавренко Я.І., Х міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка та технологія - 2009»
5). Вплив технології виготовлення чашки лабраторної центрифуги на її міцність, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Міцність матеріалів і конструкцій за низьких температур «Низькотемпературна міцність - 2010»
6). Динамика высокоскоростных лабораторных центрифуг, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., VIII Международная научно-техническая конференция "Современные проблемы машиностроения" «Машиноведение - 2010»
7). Визначення власних частот коливань лабораторної центрифуги з врахуванням гіроскопічних ефектів, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивна техніка та технологія - 2011"
8). Визначення напружено-деформованого стану чашки лабораторної центрифуги під дією динамічного навантаження, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Десятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові – 2011
9). Estimation of a centrifuge rotor strength and analysis of the influence of constructive and technological parameters, Babenko A., Lavrenko I., Strackeljan J., 10. Magdeburger Maschinenbau-Tage 27 bis 29 September 2011
10). Вплив гіроскопічних моментів на частоти власних коливань валу лабораторних центрифуг, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., XІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2012»
11). Залежності зміни енергії обєму при термосилових навантаженнях, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Куренков М.М., Загальноуніверситетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів, секція «Машинобудування» 2012
12). Влияние гироскопических эффектов на колебания лабораторных центрифуг, Бабенко А., Лавренко Я.,  IX Международная научно-техническая конференция "Современные проблемы машиностроения" «Машиноведение - 2012»
13). Знаходження власних частот  центрифуги з врахуванням  кутових переміщень, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Куренков М.М., Загально-університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів секція «Машинобудування» 2013
14). Довговічність алюмінієвого сплаву В95 при мало цикловому навантаженні, Халімон О.П., Лавренко Я.І., Вантула І.С., Загально-університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів секція «Машинобудування» 2013
15). Прогнозування довговічності елементів роторів лабораторних центрифуг, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Халімон О.П., Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові– 2013
16). Prediction of laboratory centrifuge resource based on damage perceptions, Babenko A., Lavrenko I., Strackeljan J., 11. Magdeburger Maschinenbau-Tage 25 bis 26 September 2013
17). Дослідження руху лабораторної центрифуги як багато масової системи, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., XІV Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2013»
18). Экспериментальное определение динамических характеристик центрифуги, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Куренков Н.Н., Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с международным участием «ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ БУДУЩЕГО», Россия, 2013
19). Визначення жорсткості та демпфування пружних опор лабораторної центрифуги Pico 21, Бабенко А.Є., Лавренко Я.І., Технічні та математичні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку. Збірник матеріалів II Міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, Україна, 14 листопада 2013р.). – Центр Науково – Практичних Студій, 2013. – Вип.№2.
20). Методика определения динамических характеристик центрифуги, Бабенко А.Е., Боронко О.А., Лавренко Я.И., III Международная научно-практическая конференция «21 век: фундаментальная наука и технологии» 23-24 января 2014 г
Россия, Москва.
21). The lifetime research of laboratory centrifuge, Babenko A., Lavrenko Ia., Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2014. Том 46. Технологии. София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, Болгария.
22). Исследование динамических характеристик центрифуги, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», - 2014. Том 32. Технологии. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, Болгария.
23). Колебания центрифуги с учетом гироскопического эффекта, Лавренко Я.И., Бабенко А.Е., Куренков Н.Н., Загально-університетська науково-технічна конференція молодих вчених та студентів секція «Машинобудування» 2014
24). Амплитудно-частотная характеристика центрифуги HERMLE Z306, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference «Dny vědy – 2014». - Díl 33. Technické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, Чехия
25). Влияние статической и динамической неуравновешенности центрифуги с учетом гироскопического эффекта, Бабенко А.Е., Лавренко Я.И., Куренков Н.Н, Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, Гомель, 24-25 апр. 2014г./ М-во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун-т им. П.О. Сухого. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2014, Беларусь.
26). Колебания центрифуги с учетом статического и динамического дисбаланса, Лавренко Я.И., Бабенко А.Е., Куренков Н.Н., XV Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2014».
27). Условие устойчивости работы центрифуги, Лавренко Я.И., Бабенко А.Е., Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». - Díl 24. Technické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, Чехия.

Методичні вказівки

  •  Методичні вказівки до державної атестації та виконання дипломної роботи бакалавра студентами кафедри Динаміки, міцності машин і опору матеріалів ММІ НТУУ “КПІ” з напряму 6.050501 – Прикладна механіка / Укл.: А.Є.Бабенко, О.О.Боронко, О.П.Заховайко, Я.І.Лавренко, А.О.Лук’яненко, К.М.Рудаков, Ю.М.Сидоренко, С.І.Трубачев, О.М.Чемерис, Б.О.Яхно. Під зага-льною редакцією М.І.Бобиря. – К.: НТУУ "КПІ", 2012. –70 с.: іл.
  • Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи з дисципліни „Опір матеріалів”для студентів напрямку підготовки 6.050504 зварювання спеціальності 7.(music) 0505041 технології та устаткування зварювання. Частина І /Укл. Боронко О.О.,Грабовський А.П. , Трубачев С.І ; Лавренко Я.І.,Бабак А.М.,., Коваль В.В. –К.: НТУУ „КПІ”, 2013.- 37 с.
  •  Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР) з дисципліни «Теорія коливань та стійкості руху» для студентів напряму підготовки 6.050501 Прикладна механіка: / Укладачі Бабенко А.Є,Боронко О.О., Грабовський А.П., Лавренко Я.І., Бабак А.М.– К.: Електронне видання, 2013. – 13с.